Quay lại Khoá học

Tiếng Anh Lớp 5

Hoàn thành 0%
0/80 bài học
 1. UNIT 1. What’s your address?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 2. UNIT 2. I always get up early. How about you?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 3. UNIT 3. Where did you go on holiday?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 4. UNIT 4. Did you go to the party?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 5. UNIT 5. Where will you be at weekend?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 6. UNIT 6. How many lesson do you have today?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 7. UNIT 7. How do you learn English?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 8. UNIT 8. What are you reading?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 9. UNIT 9. What did you see at the zoo
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 10. UNIT 10. When will sports day be?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 11. UNIT 11. What’s the matter with you?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 12. UNIT 12. Don’t ride your bike too fast?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 13. UNIT 13. What do you do in your free time?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 14. UNIT 14. What happened in the story?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 15. UNIT 15. What would you like in the future?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 16. UNIT 16. Where’s the post office?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 17. UNIT 17. What would you like to eat?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 18. UNIT 18. What will the weather be like tomorrow?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 19. UNIT 19. Which place would you like to visit?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 20. UNIT 20. Which one if more exciting, …?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
Bài luyện tập 26 trong 100

Luyện đọc

Nguyễn Văn Nam Tháng Một 16, 2021