Quay lại Khoá học

Tiếng Anh Lớp 3

Hoàn thành 0%
0/84 bài học
 1. UNIT 1. Hello
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 2. UNIT 2. What's your name?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 3. UNIT 3. This is Tony
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 4. UNIT 4. How old are you?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 5. UNIT 5. Are they my friends?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 6. REVIEW 1
  2 Nội dung
  |
  4 Bài luyện tập
 7. UNIT 6. Stand up!
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 8. UNIT 7. That's my school
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 9. UNIT 8. This is my pen
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 10. UNIT 9. What color is your pen?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 11. UNIT 10. What do you do at break time?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 12. UNIT 11. This is my family
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 13. UNIT 12. This is my house.
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 14. UNIT 13. Where is my book?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 15. UNIT 14. Are there any posters in the room?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 16. UNIT 15. Do you have any toys?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 17. UNIT 16. Do you have any cats?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 18. UNIT17. What toys do you like?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 19. UNIT 18. What are you doing?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 20. UNIT 19. They're in the park
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 21. UNIT 20. Where's Sa Pa?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
Bài học 9, Nội dung 1
Đang học

LESSON 1

Thêu Tháng Một 19, 2021
Quá trình hoàn thành nội dung cho Bài học học
Hoàn thành 0%