Quay lại Khoá học

Tiếng Anh Lớp 4

Hoàn thành 0%
0/80 bài học
 1. UNIT 1. Nice To See You Again
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 2. UNIT 2. I Am From Japan
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 3. UNIT 3. What Day Is It today?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 4. UNIT 4. When's Your Birthday?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 5. UNIT 5. Can You Swim?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 6. UNIT 6. Where's Your School
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 7. UNIT 7. What Do You Like Doing?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 8. UNIT 8. What Subjects Do You Have Today?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 9. UNIT 9. What Are They Doing?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 10. UNIT 10. What Were You Yesterday?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 11. UNIT 11. What time is it?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 12. UNIT 12. What does your father do?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 13. UNIT 13. Would you like some milk?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 14. UNIT 14. What does he look like?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 15. UNIT 15. When is children's Day?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 16. UNIT 16. Let's go to the bookshop!
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 17. UNIT 17. How much is the T-shirt?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 18. UNIT 18. What's your phone number?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 19. UNIT 19. What animal do you want to see?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 20. UNIT 20. What are you going to do this summer?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
Bài học 20, Nội dung 2
Đang học

LESSON 2

Nam Tháng Một 18, 2021
Quá trình hoàn thành nội dung cho Bài học học
Hoàn thành 0%