Quay lại Khoá học

Tiếng Anh Lớp 4

Hoàn thành 0%
0/80 bài học
 1. UNIT 1. Nice To See You Again
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 2. UNIT 2. I Am From Japan
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 3. UNIT 3. What Day Is It today?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 4. UNIT 4. When's Your Birthday?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 5. UNIT 5. Can You Swim?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 6. UNIT 6. Where's Your School
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 7. UNIT 7. What Do You Like Doing?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 8. UNIT 8. What Subjects Do You Have Today?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 9. UNIT 9. What Are They Doing?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 10. UNIT 10. What Were You Yesterday?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 11. UNIT 11. What time is it?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 12. UNIT 12. What does your father do?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 13. UNIT 13. Would you like some milk?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 14. UNIT 14. What does he look like?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 15. UNIT 15. When is children's Day?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 16. UNIT 16. Let's go to the bookshop!
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 17. UNIT 17. How much is the T-shirt?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 18. UNIT 18. What's your phone number?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 19. UNIT 19. What animal do you want to see?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
 20. UNIT 20. What are you going to do this summer?
  3 Nội dung
  |
  5 Bài luyện tập
Bài học 16, Nội dung 2
Đang học

LESSON 2. Why Do You Want To Go To The Bookshop?

Hoàng Lê Đức Tháng Một 18, 2021
Quá trình hoàn thành nội dung cho Bài học học
Hoàn thành 0%